Настоящият документ, озаглавен „Политика за поверителност (защита на личните данни)“ (наричан за краткост по-долу „Правилата“) урежда процедурите на БИГ БОЙ ШОП ООД по отношение на обработването на лични данни, получавани от БИГ БОЙ ШОП ООД в процеса на взаимодействие с нейните членове, партньори, контрагенти, служители, експерти и всички други заинтересовани страни (наричани за краткост по-долу „потребители“).
В Правилата се съобразяват всички изисквания на Общия регламент за защита на данните 2016/679 (GDPR) при съблюдаване на принципите за законосъобразност, добросъвестност и прозрачност.
Моля внимателно да прочетете информацията в Правилата, която е изключително важна с оглед защита на Вашите права и законни интереси, във връзка с обработването на личните Ви данни. В случай, че при запознаването си с тях възникнат въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.
 
Определения

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

„Администратор“ означава едно или повече физически лица, което определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от съгласно правото на Европейския Съюз или правото на Република България;

„Съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.

Характеристики на Политика за поверителност
Политиката за поверителност се отнася до обработването на лични данни, извършвана от БИГ БОЙ ШОП ООД по отношение на нейните потребители, в случаите когато те имат достъп, влизат в контакт или използват нейната електронна страница или нейните услуги.
Когато потребители използват страницата на БИГ БОЙ ШОП ООД, те могат да изберат да изпратят или да предоставят лични данни. Когато се налага БИГ БОЙ ШОП ООД да обработва лични данни тя гарантира стриктното спазване на всички законови изисквания за обработването на лични данни и съответно защитата правата на техните носители.

Информацията, която БИГ БОЙ ШОП ООД събира автоматично
В своята електронна комуникация, както и в своята електронна страница,
БИГ БОЙ ШОП ООД използва „бисквитки“ и други технологии, чрез които гарантира, че всеки, който ги използва, получава най-добрата услуга. Когато потребителят посещава електронните страници на БИГ БОЙ ШОП ООД, се събират определени данни, свързани с неговото устройство – като например IP адреса на устройството, препращащия уебсайт, кои интернет-страници посещава – устройството и времето, през което неговото устройство посещава интернет-страницата на БИГ БОЙ ШОП ООД. В тази връзка, БИГ БОЙ ШОП ООД поемa ангажимент, че няма да използва „бисквитки“, за да събира лични данни за потребителите. Те следва да имат предвид, обаче, че ако те искат да ограничат или блокират „бисквитките“, зададени от тези платформи, могат да го направят чрез настройките на браузъра си или да изберат да инсталират добавката на браузъра за изключване на Google Analytics’ opt
– out browser add-on. Следва да се съобразят с това, че ограничаването на „бисквитките“ може да доведе до липса на пълен достъп до всички функционалности, налични на страницата.

Обработване на личните данните
БИГ БОЙ ШОП ООД обработва личните данни на своите потребители при, по повод или във връзка с тяхното членство в асоциацията, или във връзка с предоставяне на информация, или услуга чрез интернет-страницата си, или чрез друг вид комуникация:
 • Като при всеки един случай – администриране на интернет-страницата си, провеждане на различни събития, организирани от БИГ БОЙ ШОП ООД самостоятелно или съвместно с други физически или юридически лица, предоставяне на услуги или по друг повод или начин, гарантира спазването на всички горепосочени принципи;
 • Използва комуникацията по всички начини със своите членове и участници в мероприятия, на базата на получената обратна връзка, за да направи всичко необходимо за съобразяване, както с новите (актуалните) нормативни изисквания, така и за постигане на още по-пълноценно партньорство за реализиране на поставените пред АДВИБ цели;
 • С оглед опазване сигурността при обработването на личните данни на своите потребители БИГ БОЙ ШОП ООД гарантира, че ще използва личните данни, съобразявайки се с принципите за съотносимост на обработката с целите; точност и актуалност; свеждане на данните до минимум; ограничение на съхранението; отчетност; цялостност и поверителност; съгласие на потребителите за обработването на данни;
 • Въпреки спазването на горепосочените принципи БИГ БОЙ ШОП ООД си запазва правото да обработва лични данни във всички случаи, предвидени от закона или в изпълнение на съдебно разпореждане, във връзка с оповестявания за националната сигурност или правоприлагането, прилагане на споразумения и договори между БИГ БОЙ ШОП ООД и други физически и юридически лица – нейни партньори, при спазване на законните процедури и изисквания с оглед защитата на нейните интереси и постигането на предвидените в устава й цели;
 • Независимо от всички тези ангажименти на БИГ БОЙ ШОП ООД всеки един наш потребител, по всяко време, сега или по-късно, може да се откаже от даденото вече информирано изрично съгласие за обработването на личните му данни като ни изпрати съобщение на електронния ни адрес: [email protected]
Независимо от всички горепосочени ангажименти на БИГ БОЙ ШОП ООД всеки един член или потребител, по всяко време, сега или по-късно, може, освен да се откаже от даденото вече информирано изрично съгласие за обработването на личните му данни, да получи достъп, да преглежда, и да поиска актуализиране и изтриване на всички свои лични данни, които БИГ БОЙ ШОП ООД поддържа за него,  като ни изпрати съобщение на електронния ни адрес. Независимо от горното, с оглед спазване на законови или договорни задължения, изпълнение на разпореждания на съдебни или държавни органи на БИГ БОЙ ШОП ООД може да се наложи да запази и използва личните данни, с които разполага;
 • Всеки един потребител на БИГ БОЙ ШОП ООД винаги може да се откаже и да не разкрие информация, необходима за осъществяне дейноста и постигане целите на БИГ БОЙ ШОП ООД. Независимо от това, следва да се има предвид, че с оглед осъществяване на своите дейности и за осъществяване на своите цели БИГ БОЙ ШОП ООД е необходимо да обработва определени лични данни за своити потребители.

Списък с права на потребителите
Основните права, с които разполага всеки от потребителите, чийто данни се обработват от БИГ БОЙ ШОП ООД (някои вече посочени подробно по-горе) са както следва:

 1. Право на достъп на потребителите до отнасящите се за тях данни;
 2. Право на коригиране;
 3. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“);
 4. Право на ограничаване на обработването;
 5. Право на преносимост на данните;
 6. Право на уведомяване за нарушение на сигурността на личните данни;
 7. Право на защита по съдебен и административен ред  (право на подаване на жалба до надзорен орган;  право на ефективна съдебна защита срещу надзорен орган; право на ефективна съдебна защита срещу администратор или обработващ лични данни);
 8. Право на обезщетение за претърпени вреди;
 9. Право на оттеглянето на съгласието по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, което е дадено, преди то да бъде оттеглено.
Упражняването на всяко едно от тези права се осъществява при съобразяване с конкретните условия и обстоятелства при обработването на личните данни от БИГ БОЙ ШОП ООД за всеки един член или потребител.
 
Свързани интернет страници
За удобство на своите потребители  на интернет-страницата на БИГ БОЙ ШОП ООД могат да бъдат направени хипервръзки, чрез които те да могат да свързват с други интернет-страници. БИГ БОЙ ШОП ООД не носи отговорност за Политика за поверителност на тези свързани интернет-страници и съдържащата се или изискуемата на тях информация (лични данни). В тази връзка, БИГ БОЙ ШОП ООД препоръчва на всички свои потребители, чийто лични данни могат да бъдат предмет на обработка, по какъвто и да е начин, да потърсят и внимателно да се запознаят с политиката за поверителност на тези свързани интернет-страници, за да се убедят, че личните им данни, се обработват при съобразяване на всички законови изисквания и гаранции за това.
 
Право за промени на политиката за поверителност на БИГ БОЙ ШОП ООД
БИГ БОЙ ШОП ООД постоянно се стреми и полага усилия за подобряване на всички свои дейности и услуги, в т.ч. и поддържането на своята интернет-страница. Това налага  и нуждата от промяна (актуализация) на политиката си за поверителност, съобразно действащите законови изисквания. Във всеки подобен случай БИГ БОЙ ШОП ООД поема ангажимент да уведоми своевременно всички свои потребители за направените промени по най-подходящ начин – чрез своята интернет-страница и/или чрез ел. съобщение или по друг начин.
 
При всеки случай, в който потребител на БИГ БОЙ ШОП ООД има въпроси, нужда от разяснение, както вече бе посочено по-горе, може да се свърже с нас на електронния ни адрес.